Selv om man har gjort alt riktig på arbeidsplassen, hender det at arbeidsulykken rammer. Her er det du må vite hvis det går galt. 

I 2019 var det ifølge Statistisk Sentralbyrå drøyt 2600 innmeldte arbeidsulykker innenfor bygg- og anleggsbransjen i Norge. Det tilsvarer i overkant av 11 ulykker hver eneste arbeidsdag!

Som arbeidsgiver har man hovedansvaret for å gjøre det forebyggende arbeidet som reduserer risikoen for arbeidsulykker. Men selv når man gjør alt rett i den forebyggende fasen, kan ulykker inntreffe. 

Aller først: Ring 113

Man skal alltid ringe medisinsk nødtelefon 113 hvis man tror at en skade eller en situasjon er alvorlig. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite. 

Kvalifisert helsepersonell som kommer raskt til skadestedet kan redusere skadeomfanget etter en arbeidsulykke.

Medisinsk nødtelefon vil varsle de andre nødetatene ved behov. De kan også veilede deg til å gi nødvendig førstehjelp inntil kvalifisert personell ankommer ulykkesstedet. 

Etter at den skadede er blitt tatt hånd om gjelder det å ivareta de som så hendelsen, kolleger og øvrige ansatte. Dersom det er snakk om en traumatisk ulykke, vil de som har vært vitne til hendelsen ha behov for å prate om det. 

Som arbeidsgiver har du og dine ansatte et støtteapparat ved kriser, og det anbefales at du benytter deg av de ressursene du har til rådighet. Alle kommuner har for eksempel egne kriseteam som har ansvar for oppfølging av mennesker som rammes av kriser og katastrofer. 

Dersom bedriften har en bedriftshelsetjeneste, kan de også bistå med nødvendig støtte og hjelp, for å sikre at de ansatte får god personalomsorg. 

Varsel til Arbeidstilsynet

Når livreddende førstehjelp er gitt og nødetatene varslet, plikter arbeidsgiver også å snarest mulig varsle Arbeidstilsynet om ulykken. Arbeidstilsynet vil vite hvem som ringer og hvilken rolle vedkommende har. De kan også stille spørsmål om skadeomfang, tid og sted for skaden og hvem som var involvert i ulykken. 

Har din bedrift de digitale verktøyene som hjelper til med å hindre arbeidsulykker? Kontakt oss for en hyggelig prat om hvordan våre systemer kan hjelpe til med å skape en tryggere arbeidshverdag. 

Arbeidsgiver må også sende et skriftlig varsel til Arbeidstilsynet. Når Arbeidstilsynet sender bekreftelse på at varselet er mottatt, skal bedriftens verneombud ha en kopi av dette. 

Håndtering av journalister

En arbeidsulykke er en offentlig hendelse, ikke en privatsak. Er det snakk om en arbeidsulykke av alvorlig omfang, betyr det at du som bedriftsleder kan bli kontaktet av journalister. 

Fordi omstendighetene rundt en ulykke ofte er kaotiske, bør det kun være én person som har ansvaret for å snakke med journalistene. Uttrykk dere diplomatisk, men vær saklig, kort og konsis. Det kan være lurt å ha noen formuleringer i bakhånd, slik som denne:

Vår bedrift er opptatt av sikkerhet på arbeidsplassen. Dessverre har det nå skjedd en hendelse og vi jobber hardt for å finne årsaken. Akkurat nå er vi opptatt av å ivareta den skadede og de ansatte på best mulig måte og bistå myndighetene. Vi kan derfor ikke kommentere hendelsen ytterligere. 

Et godt forhold til media er en god investering for deg og firmaet ditt. Å møte media på en dårlig måte kan føre til mer skade for firmaets omdømme enn selve ulykken. Derfor er det viktig at alt dere sier er sant og at det ikke virker som om dere prøver å dekke over det som har hendt.

Mennesker som er involvert i ulykken bør vernes fra journalister. Vær samarbeidsvillig og vis gjensidig respekt for journalistens arbeid, samtidig som du beskytter ansatte i en sårbar posisjon mot medienes mikrofoner.

Tiden etter arbeidsulykken 

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning.

Husk også å melde i fra til forsikringsselskapet. For mange ansatte kan møtet med forsikringsselskapets byråkrati oppleves utfordrende og de kan ha liten kunnskap om hvilke rettigheter de har. Forsikringen kan for eksempel dekke mer enn arbeidstakeren er klar over på forhånd. 

En fremoverlent arbeidsgiver kan tilby den skadede bistand til å fylle ut papirene, men skal aldri ta stilling til om ulykken er alvorlig nok til å melde fra om. 

Det kan bety mye for den skadede og de pårørende at arbeidsgiver også viser personlig omtanke ved ulykker. Ring og spør hvordan det går og send gjerne en blomsterhilsen. 

Ved alvorlige ulykker er det særlig viktig å ta vare på de pårørende. Vær på tilbudssiden, samtidig som du viser takt og tone i møte med den skadedes og de pårørendes behov.

På arbeidsplassen er det er lurt å debriefe de ansatte om hva som har skjedd ved å arrangere et felles informasjonsmøte kort tid etter ulykken. Her kan firmaets ledelse redegjøre og forklare hva som har skjedd på en ryddig måte. Slik kan ledelsen stoppe feilinformasjon og unngå spredning av falske rykter.

Kontakt med myndighetene

Ved arbeidsulykker blir gjerne både politi og Arbeidstilsynet involvert. Myndighetene vil ofte opprette en etterforskning for å forsøke å finne ut av hva som har skjedd og for å avgjøre skyldspørsmålet. 

Det er nå du skal hente fram all deres gode dokumentasjon på bedriftens gode sikkerhetskultur. Du vil for eksempel kunne bli spurt om det er gjennomført en sikker jobbanalyse i forkant av ulykken, hvilke kurs bedriften har gjennomført og hva slags rutiner bedriften har for opplæring av ansatte i sikkerhetskultur. 

Fravær av sikkerhetskultur og manglende dokumentasjon kan få alvorlige konsekvenser for deg som arbeidsgiver, i verste fall fengselsstraff.

Underveis i prosessen der politiet forsøker å avgjøre skyldspørsmålet bruker de ulike begreper for å beskrive hvem som var involvert i ulykken. «Fornærmet» er den eller de som er skadet.  «Vitner» er de som som så at ulykken fant sted. Og «mistenkt»? Det kan være deg – daglig leder og arbeidsgiver!

Etter ulykken anbefales det å gjøre en intern årsaksanalyse. På denne måten kan man kartlegge hva man har lært og unngå ulykker i fremtiden. 

Kilder:

Eric Sundby, Håndverksdata
Eirik Remo, Nelfo
Arbeidstilsynet

Digitale verktøy som sikrer nattesøvnen

Håndverksdata har utviklet digitale verktøy som hjelper deg og de ansatte med å forebygge arbeidsulykker.

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende demo av hvordan systemene våre kan hjelpe til med å skape en trygg arbeidsplass.