Har du fått varsel om tilsyn fra Eltilsynet – eller andre offentlige myndigheter? Ingen grunn til panikk! Her er det du trenger å vite.

Alle elektrobedrifter må forholde seg til gjeldende lover og regler, og som bedriftseier vet man at det gjennomføres kontroller for å påse at alt er på stell. 

Likevel kan tilsyn komme brått på. Og man har ikke alltid så flaks at det kommer i de mest stille periodene.

Vi tar deg igjennom de vanligste formene for tilsyn og viser deg hvordan bedriften kan stille best mulig forberedt.

Tilsyn i Norge sikrer at bransjen driftes på en trygg og forsvarlig måte
Tilsynene i Norge skal sikre at alle driver butikk på trygg og forsvarlig måte.

Derfor får du tilsyn

I Norge er de ulike tilsynene underlagt ulike direktorater. Direktoratene er til for å støtte regjeringens departementer, som igjen styrer landet etter de vedtatte lover fra Stortinget. Men hva skal vi egentlig med tilsynene?

Tilsynene i Norge er ikke til for å «ta» deg som bedriftsleder, eller å utsette bedriften for strenge paragrafryttere. Tilsynene skal motvirke cowboy-virksomhet og sikre at alle driver butikk på en trygg og forsvarlig måte.

Tilsyn er altså ikke skummelt. De eksisterer for å løfte standarden på de interne kontrollsystemene i bedriften. Hvis bedriften har god internkontroll kan dette motvirke ulykker, skader, slurv og dårlig arbeid – og det er en vinn-vinn situasjon for alle i det lange løp.

Så hvem kan dere få tilsyn fra?

1. Tilsyn fra det lokale elektrisitetstilsynet (DLE)

DLE fører tilsyn med elvirksomheter på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har hjemmel i Eltilsynsloven. De sjekker el-bedriftens faglige kompetanse og kjennskap til regelverk med utgangspunkt i ulike forskrifter. 

De vanligste forskriftene er forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektrisk anlegg og elektrisk utstyr (FEK), forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg (FSE) og forskrift om elektrisk lavspenningsarbeid (FEL). 

Under tilsyn fokuserer DLE også på internkontrollforskriften. Internkontrollforskriften har til hensikt å kartlegge farer og problemer, vurdere risiko og utarbeide planer og tiltak for å redusere fareforholdene.

DLE gjennomfører normalt en kontroll hvert tredje år. Da får bedriften alltid varsel om tilsynet på forhånd via brevpost, og som regel vil bedriften også motta en oversikt over hva tilsynspersonellet vil se.

Får du høye skuldre av tanken på tilsyn? La oss hjelpe deg med verktøyene som gjør jobben enklere.  

Tar du kontakt i dag, kan vi tilby en gratis og uforpliktende demo av våre systemer og tjenester. 

2. Tilsyn fra direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

DIBK sin oppgave er å bidra til gode bygg for samfunnet. De er opptatt av helse- og miljø, slik at byggene er trygge, tilgjengelige og funksjonelle. Derfor fører de tilsyn med bedriftens kvalifikasjoner, erfaringer og rutiner for kvalitetssikring i henhold til Plan- og bygningsloven.

Et viktig ledd i dette er å sjekke grunnlaget for bedriftens sentrale godkjenning – som det er strenge krav for. Godkjenningen fungerer som et bevis for at bedriften har den nødvendige kvalitetssikring, kompetanse og erfaring som skal til for å utføre søknadspliktig arbeid.

Ved alvorlige overtredelser av regelverket kan sentral godkjenning trekkes tilbake, noe som kan få alvorlige konsekvenser for bedriften. I verste fall kan bedriften miste verdifulle oppdrag og politianmeldes.

3. Arbeidstilsynet

El-bedrifter kan også få tilsyn fra Arbeidstilsynet. De er opptatt av at regelverket rundt arbeidsmiljøloven følges.

Arbeidstilsynet har ulike fokusområder fra år til år, for eksempel kan de fokusere på støy og arbeid. Klassiske temaer som går igjen er kontroll av virksomhetens systematiske HMS-arbeid, risikovurdering, avviksregistrering, varslingsrutiner og kartlegging av arbeidsmiljøet.

Arbeidstilsynet fører som regel alltid varslede tilsyn. Varselet forteller hva hensikten med tilsynet er, hva de vil fokusere på og hvilken dokumentasjon bedriften skal sende i forkant eller legge frem i tilsynet. 

I tilfeller der Arbeidstilsynet mistenker mangelfull sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsmiljøkriminalitet eller mangelfulle lønns- og arbeidsvilkår, kan de komme uanmeldt.

Slik forbereder du bedriften på tilsyn

Bedrifter har mye å tjene på å opprette en god dialog med tilsynet og på å være godt forberedt når inspektørene kommer. Det er derfor lurt å svare på tilsynsvarselet og bekrefte at bedriften har mottatt dette.

Deretter bør bedriften gå gjennom all dokumentasjonen som tilsynet ber om på forhånd og gjøre denne lett tilgjengelig for tilsynspersonene. Som et ledd i dette lønner det seg å sjekke at alle punktene fra forrige tilsyn er kvittert og rettet opp. 

Dette skjer etter tilsynet

Etter tilsynet får bedriften som oftest en hovedkonklusjon. Dette er en overordnet beskrivelse av tilsynsmyndighetenes inntrykk. Den inneholder også eventuelle konsekvenser av avvik slik som stans av arbeid, tilbaketrekking av godkjenning eller tvangsmulkt. 

Dersom virksomheten ikke innfrir de fastsatte kravene får bedriften avvik. Det skilles ikke mellom ulike grader av avvik. Avviket beskrives og bedriften får beskjed om hva dere må gjøre for å utbedre det. 

Bedriften kan også få anmerkninger. Anmerkninger er kommentarer som ikke er alvorlige nok til å registreres som avvik, men er likevel forslag til forbedringer som kan bli fulgt opp ved neste tilsyn. 

Hvis du har fått avvik får du som regel en frist til å utbedre disse og gi tilbakemelding til tilsynsmyndigheten.

Kilder:
Thorbjørn Romstad, fagkonsulent i Håndverksdata
Eric Sundby, produktsjef i Håndverksdata